. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (Integrity and transparency Assessment: ITA)


                                                                          
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


      ข้อมูลพื้นฐาน

         01. โครงสร้างหน่วยงาน
              แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
              ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฯ
         02. ข้อมูลผู้บริหาร
              ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
         03. อำนาจหน้าที่
         04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
         05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
              พรบ./พรก.
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
              ประกาศ
              เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
              อื่นๆ

      ข่าวประชาสัมพันธ์
         07. ข่าวประชาสัมพันธ์

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         08. Q&A
         09. Social Network
              Facebook
              Twitter
              Instagram
              Line
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      แผนดำเนินงาน
         010. แผนดำเนินงานประจำปี 2564
         011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
         012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

      การปฏิบัติงาน
         013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
              แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
              แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษีป้าย
              การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
              การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
              การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
              ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
              คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี
              การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
              แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รับเรื่องร้องทุก ร้องเรียน
              แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
              คู่มือการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ
         014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
             คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
         015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         017. E-Service       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
              ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
         019. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
         020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         021. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสด
         022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
         023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
         024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
             แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
         026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
         027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
               - การสรรหาและการคัดเลือก

             การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
               - ประกาศ ก.กลาง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
               -

               -

             การพัฒนาบุคลากร
               - บัญชีสำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ สบ.พถ.๑)
               -
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง จัดหลักสูตรการอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
               -

             การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
              - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

               - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประจำปี พ.ศ.2564

               - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2564

               - การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประเมิน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
             การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
               - ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

               - ประกาศกอบต.จว.นครสวรรค์ เรื่อง การสอบสวนและการดำเนินทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
               - สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ กอบต. เรื่อง หารือการดำเนินทางวินัย
               - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
               - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน) พ.ศ.2558
               - หลักเกณฑ์กำหนดวันลา/มาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
               -
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ เพิ่มค่าจ้างประจำ
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564

               -
หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2564
               - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ และกำหนดวันลา มาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
         028. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
              แบบสอบถามความพึงพอใจ
              เว็บบอร์ด
              สายตรงนายก
         033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
              ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.11
              แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่10
              ร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
              ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้น ม.7
              กิจการสภา
              การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
              ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
                                                  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
         037. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
              กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
              แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
              ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2561 - 2564
              ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561-2564
         040. รายงานการกำกับติดตามที่ดำเเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
         041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
          042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              รายงานวิเคราะห์การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
              มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
              มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
              มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
              มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
              มาตรการป้องกันการรับสินบน
              มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
              มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
         043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               ประชาสัมพันธ์ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


      
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)