หน้าหลัก ส่วนราชกา ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ประกาศ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
 ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน.
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 การบริหารงาน การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 การปฏิบัติงาน / การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   
เว็บบอร์ด
   สายตรงนายก        
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2561 - 2564
    - ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561-2564   

 รายงานการกำกับติดตามที่ดำเเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  


o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

   

   


o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ++    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++   
 ++   

    


หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychailand@gmail.com Webdesign by Tatsanai (X)