. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
                                       

     
 
                 * ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) :   * โปรดระบุชื่อ                                                                                                                                                     

                   ที่อยู่ :       

                  โทรศัพท์ :     ( กรุณากรอกตัวเลข 10 หลัก โดยไม่เว้นวรรค *เช่น 0851234567 )
            

                  เรื่องที่ขอใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ                                การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                                   การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
                การใช้ Internet ตำบล                                             การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
                การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                                  การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน                                   การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
                การออกแบบอาคาร                                                การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
                การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                            การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                การชำระภาษีป้าย                                                   อื่นๆ

                                                           * ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
  1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
  4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม                                                          * ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
  1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
  5. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคิว ก่อน-หลัง                                                          * ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
 2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ่
 3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
 4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย                 ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                    ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                       
                    ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน

                     ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร                                       
                     ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
                     ด้านบริการการรับชำระภาษี
                     ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร                                       
                     อื่นๆ                                                ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) :
                                                                                    


หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)