. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ประวัติ อบต.เกยไชย                      

เดิมเรียกว่าบ้านเกยทราย สาเหตุคือเรือบรรทุกภาวะอิฐปูนขาวนั้นมาเกยทราย ไปไหนมาไหนไม่ได้ พระเจ้าเสือจึงขอที่ตายาย ก่อสร้างพระบรมธาตุตรงแม่น้ำยม แม่น้ำน่าน เดิมแม่น้ำยมแควใหญ่ พ่อค้าที่ชอบใช้เรือชอบใช้ แม่น้ำยม เพราะการคมนาคมถึงเมืองสองแคว (จังหวัดพิษณุโลก) ส่วนแม่น้ำน่านเรียกว่าครองเรียงเรื่องแม่น้ำทั้งสองสายนี้ทราบจากท่านสมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสถามพระท่าน
ใบฎีกาอยู่ (พระครูนิรภัยวิภาค) ว่าแม่น้ำอะไร หลวงพ่อทองอยู่ตอบว่าแม่น้ำน้ำยม แม่น้ำน่าน สมเด็จพระสังฆราชเคยตรัสว่าแม่น้ำยมเดิมชื่อแควใหญ่ แม่น้ำน่านเดิมชื่อคลองเรียง   

           "องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย"กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศจัดตั้งสภาตำบลเกยไชยขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 (ประกาศลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539)
ปัจจุบันสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 159 หมู่ 3ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

         องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล


         จากเดิมก่อนจะมาเป็น อบต. ตำบลยังเป็นสภาตำบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 เรื่องระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฏรได้เข้า มาร่วมกันบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฏรเป็นส่วนรวมอันจะเป็นทางนำ ราษฏรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีการจัดให้มีสภาตำบลและคณะกรรมการตำบลขึ้น อย่างไรก็ตามฐานะของสภาตำบลยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่ถือเป็นหน่วยหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การที่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานรัฐบาลจึงปรับปรุงฐานะของสภาตำบลเสียใหม่ให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถ รองรับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นตามพ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 43 ประกอบด้วยสภาองคืการบริหารส่วนตำบลและ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 44


          เกณฑ์ที่กำหนดให้สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 มาตรา 40 สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไดโดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้พ้นสภาพของสภาตำบลตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธหนี้และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล และจากผลของพ.ร.บ.ดังกล่าวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างขนานใหญ่อันเนื่องมาจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาลลงสู่องค์กรประชาชนในระดับตำบลครั้งประวัติศาสตร ์อบต. แต่ละแห่งจะมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตตำบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด      

 

 

 
 
 
 
 
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน   อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง  อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท   อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)