. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

สภาพทั่วไป               

            1. สภาพพื้นที่
           พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มลาดต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกจะเป็นที่ราบทุ่งกว้าง มีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก ทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีความสูงบริเวณชายฝั่งและบริเวณถัดเข้ามา สูงประมาณ 27 เมตร จากระดับน้ำทะเล ลาดมาสู่ทางแถบตะวันออกของตำบลในความสูง 25 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน พื้นที่ของตำบลมีความสูง 27 และ 25 เมตร จากระดับน้ำทะเล ลาดจากริมฝั่งแม่น้ำไปยังด้านตะวันตกของตำบล  

              2. ภูมิประเทศ

           ทิศเหนือ จดตำบลชุมแสง พิกุล ท่าไม้ อำเภอชุมแสง
              ทิศใต้ จดตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
              ทิศตะวันออก จดตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง
              ทิศตะวันตก จดตำบลท่าไม้ บางเคียน โคกหม้อ อำเภอชุมแสง

             3. เนื้อที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มีพื้นที่ทั้งหมด 49.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,916 ไร่

             4. การคมนาคม

         ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแสง เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

             5. ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือน

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ร้อยละ
0
เกยไชย
79
31
110
1.45
52
1
ลาดปลัง
86
101
187
2.46
52
2
ลาดปลัง
205
252
457
6.02
173
3
บ้านเกยไชยเหนือ
401
425
826
10.89
262
4
บ้านเกยไชยเหนือ
235
272
507
6.68
138
5
บ้านปากคลองเกยไชย
104
132
236
3.11
73
6
บ้านเกยไชยใต้
198
224
422
5.56
137
7
บ้านเกยไชยเหนือ
104
97
201
2.65
55
8
บ้านเกยไชยเหนือ
157
165
322
4.24
85
9
บ้านวังตะกอน
130
146
276
3.63
72
10
บ้านไผ่ล้อม
200
226
426
5.62
113
11
บ้านหนองคาง
75
81
156
2.05
51
12
บ้านท่านา
331
405
736
9.70
217
13
บ้านลาดปลัง
356
382
738
9.73
198
14
บ้านเกยไชย
172
188
360
7.75
77
15
บ้านลาดปลัง
248
234
482
6.35
135
16
บ้านโพธิ์หนองยาว
193
209
402
5.30
135
17
บ้านใหม่พัฒนา
333
407
740
9.76
332
 
รวม
3,607
3,977
7,584
100
2,306

อัพเดทล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2564
 


      
 

 

 

 
 
 
 
 
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง   อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)