. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ประกาศ อบต.เกยไชย                                      

            
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย     
  ++
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  
 -  
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   
  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๒ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๒ )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) การแก้ไข การเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ คำสั่ง เรื่องการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยตำบลเกยไชย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลเกยไชย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องและหน่วยเคลื่อนที่เร็วการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเกยไชย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยปฏิบัติราชการแทน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  ++
 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)