. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ประกาศผู้ชนะ                                         

            
   

ประกาศผู้ชนะ     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายมะลิ เสือปู ถึงบริเวณเขตถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์หนองยาว ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ++

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๒๙-๐๓๙ สายเลียบบึงสำโรง หมู่ที่ ๘ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๑ สายทางฯลฯ(ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-14 บริเวณร้านเพ็ญโภชนา
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-13 บ้านลาดปลัง ถึงบริเวณบ้านนายมนัส
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-14 บริเวณร้านเพ็ญโภชนา
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-13 บ้านลาดปลัง ถึงบริเวณบ้านนายมนัส
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-14 บริเวณร้านเพ็ญโภชนา
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-13 บ้านลาดปลัง ถึงบริเวณบ้านนายมนัส
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-16
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เริ่มจากถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านท่านา-บริเวณบ้านนางการวย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านไผล้อม
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านวังตะกอน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลเกยไชย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา ๒. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอารีย์ สิงคาร ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายนิยม ปานเขียว หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อถุงยังชีพ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองตอน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลองเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ ถึง บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ คุ้มประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา 1. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอรรถพร สิงหัตถะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวสันต์ เย็นชื่น หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นวถ 29-006 ฯลฯ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ กุมภาพันธ์ 2563
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างเหมาออกแบบป้ายไวนิลประชุมสภาประชุม
2.จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์อิงเจ็ทติดฟิวเจอร์บอร์ดอยต.เกยไชย
3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขฝุ่นละอ่อง
4.ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองสวัสดิการ
5.จ้างเหมารถทัวร์ไม่ประจำทางเครื่องปรับอากาศ2ชั้น โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
6.จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
7.จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
8.ชื้อเครื่องสำรองไฟของกองสวัสดิการ
9.จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7484


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะ มกราคม 2563
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ชื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
2.ชื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์นักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
3.ชื้อชุดนักกีฬาและผู้ควบคุม โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
4.จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
5.ชื้อกระดาษ A4ของสำนักปลัด
6.ชื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ของกองสวัสดิการ
7.จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอบต.เกยไชย
8.ชื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง
9.ชื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะ ธันวาคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรถนนหินคลุก
2.ชื้อวัสดุโครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
3.จ้างทำป้ายโครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
5.จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
6.ชื้อกระดาษA4 กองคลัง
7.จ้างเหมาออกแบบป้ายไวนิล
8.ชื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มเทศกาลปีใหม่
9.ชื้อวัสดุไฟฟ้าเทศกาลปีใหม่
10.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
11.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
12.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
13.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
14.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
15.จ้างคนงานทั่วไปด้านสาธารณสูขและสิ่งแวดล้อม
16.จ้างเหมาพนักงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
17.จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
18.จ้างเหมาพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
19.พนักงานพนักงานขับรถกระเช้า
20.จ้างเหมางานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
21.จ้างเหมาพนักงานสาธารณะ
22.จ้างเหมาพนักงานสาธารณะ
23.จ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยพัสดุ
24.จ้างเหมาพนักงานธุรการห้องคลัง
25.จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะ พฤศจิกายน 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงงานประเพณีลอยกระทง
2.ชื้อถ้วยรางวัลประกวดหนูน้อยนพมาศ
3.ป้ายโครงงการจัดประเพณีลอยกระทง
4.จ้างจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระท
5.จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศชั้นล่าง สำนักปลัด
6.จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศห้องประชุม
7.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
8.ประกวดราคาจ้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม7
9.ชื้อหนังสือพิมพ์


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะ ตุลาคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างเหมางานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
2.จ้างเหมางานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
3.พนักงานพนักงานขับรถกระเช้า
4.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
5.จ้างเหมาพนักงานคนสวนสาธารณะ
6.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
7.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
8.จ้างเหมาพนักงานคนขับรถบรรทุกขยะ
9.จ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยพัสดุ
10.จ้างเหมาพนักงานธุรการห้องคลัง
11.จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
13.จ้างคนงานทั่วไปด้านสาธารณสูขและสิ่งแวดล้อม
14.จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
15.จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16.จ้างเหมาพนักงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
17.จ้างเหมาพนักงานคนงานรถบรรทุกขยะ
18.จ้างเหมาพนักงานคนขับรถบรรทุกขยะ
19.ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง
20.จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ.8090
21.จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
22.ชื้อถ้วยรางวัลงานแข่งขันเรือพื้นบ้าน
23.ชื้ออุปกรณ์จัดสถานที่แข่งขันเรือพื้นบ้าน
24.จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงแข่งขันเรือพื้นบ้าน
25จ้างเหมาเช่าเต้นท์งานแข่งขันเรือพื้นบ้าน
26.จ้างทำป้ายไวนิลแข่งขันเรือพื้นบ้าน
27.จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563
28.จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศห้องนายกอบต.เกยไชย
29.จ้างซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพอบต.เกยไชย


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะ กันยายน 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ถึง หมูที่ 10
2.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
3. ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ
4. ชื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง
5. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการ
6. จ้างจัดทำตรายาง กองคลัง
7. ชื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด
8. จ้างช่อมปริ้นเตอร์กองการศึกษา
9. จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดร่องน้ำท่อระบายน้ำ หมู่ 3 , หมู่ 12

10 จ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ สิงหาคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
2.จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ 2
3.จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ 17
4.จ้างช่อมเครื่องปรับอากาศผู้อำนวยการกองช่าง
5.จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11
6.จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
7.จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
8.ชื้อวัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่ 1
9.จ้างช่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลัง ตัวที่ 1
10.จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

11.จ้างช่อมเครื่องปรับอากาศห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
12.ชื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง
13.ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด
14.ชื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด
15.ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
16.ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง
17.ชื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง
18.จ้างช่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลัง ตัวที่ 2
19.ชื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ
20.จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องหัวหน้าสำนักปลัด
21.ชื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ 3 ชุ้ม


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ กรกฎาคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
2.ชื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
3. จ้างลงระบบคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
4. ชื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพ (งานเค้กผลิตภัณฑ์ตาลโตนด)
5.จ้างถ่ายเอกสารโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ
6.จ้างช่อมรถบรรทุกขยะ
7. ชื้อเครื่องตัดหญ้ากองช่าง
8. ชื้ออุปกรร์อ่านบัตรอเนกประสงค์
9. จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ มิถุนายน 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ชื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.ชื้อพานพุ้มดอกไม้สีเหลือง-ขาว งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.จ้างออกแบบและจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4.จ้างพนักงานขับรถกระเช้า
5.จ้างพนักงานคนขับรถบรรทุกขยะ
6.จ้างพนักงานงานสังคมสงเคราะห์
7.จ้างพนักงานจัดเก็บรายได้
8.จ้างพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ(1)
9.จ้างพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ(2)
10.จ้างพนักงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

11.จ้างพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก
12.จ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์หารบริหารส่วนตำบลเกยไชย
13.จ้างพนักงานธุรการและงานสารบรรณ
14.จ้างพนักงานประจำรถน้ำ
15.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(1)
16.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(2)
17.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(3)
18.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(4)
19.จ้างพนักงานผู้ช่วยงานพัสดุ
20.จ้างพนักงานผู้ช่วยนโยบายและแผน
21.จ้างพนักงานแผนที่ภาษี
22.จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
23.จ้างพนักงานสวนสาธารณะกำจัดขยะมูลฝอย(1)
24.จ้างพนักงานสวนสาธารณะกำจัดขยะมูลฝอย(2)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ พฤษภาคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ชื้อคอมพิวเตอร์สวัสดิกา
2.จ้างเหมาทำตายางสวัสดิการ
3.ชื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
4.ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
5.ชื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
6.ชื้อวัสดุสำนักงานสวัสดิการ
7. จ้างเหมาทำตายางสำนักปลัด
8. ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองคลัง
9.ชื้อนมโรงเรียนปีการศึกษา 2562
10.ชื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยแยกสี

11.ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
12.ชื้อเวชภัณฑ์นักกีฬาใช้ในการแข่งขันกีฬา
13.ชื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด
14.จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสุทิดา (2)
15.จ้างพนักงานปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
16.จ้างพนักงาน คนงานทั่วไปงานสังคมสงเคราะห์


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ เมษายน 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด
2.จัดชื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ให้บริการประชาชนสัญจรช่วงสงกรานต์
3.จ้างจัดทำป้ายไวนิลป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
4.จ้างซ่อมแช่มเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด
5.จ้างจัดทำป้ายไวนิลงานกินตาล
6.ชื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่งานกินตาล
7.จ้างจัดทำป้ายไวนิลแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
8.ชื้อชุดนักกีฬาร่วมแข่งท้องถิ่นสัมพันธ์
9.ชื้ออุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อม ร่วมแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์
10.จ้างพนักงานผู้ช่วยนายช่างโยธา

11.จ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยพัสดุ


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ มีนาคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
2.ชื้อไม้ค้ำยัน
3.ชื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง
4.จ้างทำป้ายไวนิลโครงกา 1 อปท
5.ยกเลิกจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
6.จ้างจัดทำธนาคารน้ำ
7.ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง
8.จ้างพนักงานขับรถกระเช้า
9.จ้างพนักงานคนขับรถบรรทุกขยะ
10.จ้างพนักงานงานสังคมส่งเคราะห์

11.จ้างพนักงานจัดเก็บรายได้
12.จ้างพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ(1)
13.จ้างพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ(2)
14.จ้างพนักงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
15.จ้างพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก
16.จ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์หารบริหารส่วนตำบลเกยไช
17.จ้างพนักงานธุรการและงานสารบรรณ
18.จ้างพนักงานประจำรถน้ำ
19.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(1)
20.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(2)
21.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(3)
22.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(4)
23.จ้างพนักงานผู้ช่วยนโยบายและแผน
24.จ้างพนักงานแผนที่ภาษี
25.จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
26.จ้างพนักงานสวนสาธารณะกำจัดขยะมูลฝอย(1)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ กุมภาพันธ์ 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างซ่อมแช่มรถกระเช้า
2.จ้างพนักงานจ้างเหมาสาธารณะ
3.จ้างออกแบบป้ายไวนิล ของชาวเกยไชยพร้อมใช้นโยบาย 3 ส
4.ชื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง
5.จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
6.วัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง
7.ชื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการศึกษา DLTV
8.จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุม กลบบ่อ) ม.6 ,ม7,ม10,,ม12,ม13,ม.14,ม.16
9.จ้างทำป้ายสติกเกอร์ ผู้สูงอายุ
10.ชื้อของสัมนาคุณดูงาน

11.จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้น


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ มกราคม 2562
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.จ้างซ่อมแช่มตู้สาขาโทรศัพท์
2.จ้างซ่อมแชมรถบรรทุกน้ำ
3. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
4.ชื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง
5.ชื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง
6.ชื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด
7.จ้างออกแบบและป้ายไวนิล
8.จ้างซ่อมแช่มประตูห้องคลัง
9.จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
10.ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองทุนประกันสุขภาพ

11.ชื้อคอมพิวเตอร์สวัสดิการ
12.ชื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนกลักประกันสุขภาพ
13.จ้างพนักงานสวนสาธารณะและขจัดขยะมูลฝอย


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ ธันวาคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ชื้อคอมพิวเตอร์สำนักปลัด
2.ชื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
3.จ้างจัดทำป้ายอิงเจ็ท
4. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการไข้เลือดออก
5.จ้างส่วนรถยนต์ส่วนกลาง
6.ชื้อครุภัณฑ์ผู้สูงอายุ
7.ชื้องานบ้านงานครัวกองการศึกษา
8.ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด
9.ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา
10.ช่อมคอมพิวเตอร์สำนักปลัด

11.ชื้อวัสดุสำนักงานการศึกษา
12.ชื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม
13. จ้างทำป้ายปั่นจักยานอุ่นไอรัก
14.ชื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
15.ช่อมเครื่องพิมพ์ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
16.จ้างออกแบบป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์
17.จ้างพนักงานขับรถกระเช้า
18.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(1)
19.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(2)
20.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(3)
21.จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ(4)
22.จ้างพนักงานผู้ช่วยพัสดุ
23.จ้างพนักงานจัดเก็บรายได้
24.จ้างพนักงานธุรการและงานสารบรรณ
25.จ้างพนักงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
26.จ้างพนักงานแผนที่ภาษี
27.จ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์หารบริหารส่วนตำบลเกยไชย
28.จ้างพนักงานประจำรถน้ำ
29.จ้างพนักงานคนขับรถบรรทุกขยะ
30.จ้างพนักงานงานสังคมส่งเคราะห์
31.จ้างพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ(1)
32.จ้างพนักงานสวนสาธารณะกำจัดขยะมูลฝอย(1)
33.จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
34.จ้างพนักงานผู้ช่วยนโยบายและแผน


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ พฤศจิกายน 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1. ซ่อมแช่มเครื่องตัดหญ้
2.จ้างซ่อมแช่มรถยนต์ส่วนกลาง
3.ช่อมแช่มเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด
4. จ้างเหมารื้อถอน กล้องวงจรปิด
5. จ้างทำป้ายประเพณีลอยกระทง
6. จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมเวทีงานลอยกระทง
7. จ้างเหมาออกแบบป้ายไวนิล
8. ชื้อถ้วยรางวัลหนูน้อยนพมาศ
9.ชื้อคอมพิวเตอร์กองคลัง
10.ชื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะ ตุลาคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองคลัง
2.การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองช่าง
3.การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด
4.พนักงานจ้างเหมาขับรถกระเช้า
5.พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกขยะ
6.พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ำ
7. พนักงานจ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ(1)
8. พนักงานจ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ(2)
9. พนักงานจ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ(3)
10.พนักงานจ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ(4)
11. พนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเก็บรายได้
12. พนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13. พนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยพัสด
14. พนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

15.พนักงานจ้างเหมาสังคมสงเคราะห
16. พนักงานจ้างเหมาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17. พนักงานทั่วไปจ้างเหมางานซ่อมบำรุงสาธารณะ (1)
18. พนักงานทั่วไปจ้างเหมางานซ่อมบำรุงสาธารณะ (2)
19. พนักงานทั่วไปจ้างเหมางานซ่อมบำรุงสาธารณะ (3)
20. พนักงานทั่วไปจ้างเหมางานซ่อมบำรุงสาธารณะ (4)
21.ชื้อหนังสือพิมพ
22. จ้างแช่มเครื่องถ่ายเอกสาร
23.ชื้ออุปกรณ์จัดสถานที่แข่งเรือพื้นบ้าน
24.จ้างจัดทำป้ายผ้าแพรลูกโป่งงานแข่งเรือ
25. จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง
26.จ้างเหมาเช่าเต้นงานแข่งเรือพื้นบ้าน
27. ชื้อถ้วยรางวัลงานแข่งเรือพื้นบ้าน
28. จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
29. ชื้อนมโรงเรียน


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก ถึง ท้ายหนองน้ำสาธารณะ (บึงหลวง) (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ถึง ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข ๒๒๕ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท ถึง บริเวณบ้านนายชัยยศ สิงห์กวาง (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญแล สอนชี ถึง บริเวณโค้งประตูระบายน้ำ (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณลานตากข้าว ท่าข้าวเกยไชย ถึง บริเวณบ้านนางบุญรอด แก้ววิเชียร (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่รั้ว คสล.บริเวณบ้านพักของ อบต.เกยไชย ถึง บริเวณบ่อรับน้ำทิ้งของ อบต.เกยไชย (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ ตามแบบที่กำหนด
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยากตามแบบที่กำหนด
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.29-010 สายเลียบคลองโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่ม
ตั้งแต่ถนนแสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่
บริเวณทางแยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง –
นครสวรรค์ (225) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองสวัสดิการ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อชุด-DSPM
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟันสำหรับเด็ก
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++ ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะ กันยายน 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.ประกาศผู้ชนะจ้างเสริมดินหมู่ 11
3.ประกาศผู้ชนะจ้างฉีดยากันยุงหมู่ 17
4.ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันในการฉีดพ่นยุ่ง
5.ประกาศผู้ชนะไวนิลป้องกันไข้เลือดออก
6.ประกาศผู้ชนะอิ้งเจ็ตพร้อมแสตนด์
7.ประกาศผู้ชนะแบ็คโฮระบายน้ำ
8.ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมสวัสดิการ
9.ประกาศผู้ชนะซ่อมโน๊ตบุค
10.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุรณรงค์ไข้เลือดออก
11.ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องตัดหญ้า
12.ประกาศผู้ชนะโครงการหนูน้อยยิ้มสวย
13.ประกาศผู้ชนะซื้อชุด DSPM อายุแรกเกิด - 5 ปี
14.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง


  ++ ประกาศผู้ชนะ สิงหาคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะคนขับรถขยะ
2.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถน้ำ
3.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ1
4.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 2
5.ประกาศผู้ชนะผู้ช่วยวิเคราะห
6.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟ1
7.ประกาศผู้ชนะคนงานสวน 1
8.ประกาศผู้ชนะคนงานสวน2
9.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟ2
10.ประกาศผู้ชนะคนขับรถกระเช้า
11.ประกาศผู้ชนะแม่บ้านศูนย์ฯ
12.ประกาศผู้ชนะคนงานสังคมสงเคราะห์
13.ประกาศผู้ชนะคนงานแผนที่ภาษี
14.ประกาศผู้ชนะผู้ช่วยจัดเก็บ
15.ประกาศผู้ชนะยาม
16.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ3
18.ประกาศผู้ชนะซ่อมคอมฯ
19.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(สวัสดิการ)
20.ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการชี้แจงขออนุญาตกิจการเป็นอันตราย
21.ประกาศผู้ชนะซ่อมโน๊ตบุค
22.ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์กองช่าง
23.ประกาสผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานสำนัดปลัด
24.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง
25.ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
26.ประกาศผู้ชนะไวนิลวิสัยทัศน์
27.ประกาศผู้ชนะศึกวัสดุการศึกษา
28.เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
29.ประกาศผู้ชนะไวนิลคุณธรรม
30.ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องพิมพ์กองช่าง
31.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 1
32.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 2
33.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 3
34.ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
35.ประกาศผู้ชนะซื้อสื่อการเรียนการสอน


  ++ ประกาศผู้ชนะ กรกฎาคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะแม่บ้าน
2.ประกาศผู้ชนะพนักงานธุรการคลัง
3.ประกาศผู้ชนะพนักงานผู้ช่วยพัสดุ
4.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตร
5.ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการจังหวัดสะอาด
6.ประกาศผู้ชนะซ่อมเครือ่งพิมพ์สำนักปลัด
7.ประกาศผู้ชนะไวนิลกิจกรรมรักษ์น้ำ รักป่า
8.ประกาศผู้ชนะซื้อไฟประดับเฉลิมพระชนน์ ร.10
9.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงานเฉลิมพระชนม์ ร.10
10.ประกาศผู้ชนะไวนิลประฉายาลักษณ์ ร.10
11.ประกาศผู้ชนะซ่อมเครืองพิมพ์ กองคลัง
12.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครืองสำรองไฟ
13.ประกาศผู้ชนะไวนิลโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
14.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครือ่งเขียนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
15.ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
16.ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องตัดหญ้า
17.ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์ห้องคลัง
18.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานห้องคลัง
19.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า
20.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมฯส่วนการศึกษา


  ++ ประกาศผู้ชนะ มิถุนายน 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อตันรวงผึ้ง
2.ประกาศผู้ชนะไวนิลรณรงค์คัดแยกขยะ
3.ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารคู่มือคัดแยกขยะ
4.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า
5.ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
6.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อนมโรงเรียน
7.ประกาศผู้ชนะไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
8.ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถขยะ
9.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเรือท้องแบน
10.ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ
11.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานวิเคราะห์
12.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานจ้างธุรการสาธารณะสุข
13.ประกาศผู้ชนะแม่บ้าน
14.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานประชาสัมพันธ์


  ++ ประกาศผู้ชนะ พฤษภาคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ (กองสวัสดิการ)
2.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมฯ (กองสวัสดิการ)
3.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมฯ (กองคลัง)
4.ประกาศผู้ชนะนมโรงเรียน
5.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมฯ (สำนักปลัด)
7.ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครือ่งถ่ายเอกสาร
8.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ (ส่วนการศึกษา)
9.ประกาศผู้ชนะวัสดุงานบ้านงานเครัว
10.ประกาศผู้ชนะวัสดุไฟฟ่าและวิทยุ
11.ประกาศผู้ชนะวัสดุงานบ้านงานครัว
12.ประกาศผู้ชนะประชาสัมพันสินค้าโอทอป
13.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์
14.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง
15.ประกาศผู้ชนะแม่บ้าน
16.ประกาศผู้ชนะพนักงานธุรการสวัสดิการสังคม
17.ประกาศผู้ชนะยาม
18.ประกาศผู้ชนะคนขับรถขยะ
19.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 1
20.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 2
21.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 3
22.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 4
23.ประกาศผู้ชนะพนักงานประชาสัมพันธ
24.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถน้ำ
25.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟสาธารณะ
26.ประกาศผู้ชนะคนงานขับรถขยะ
27.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟฟ้า
28.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 1
29.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 2
30.ประกาศผู้ชนพนักงานผู้ช่วยจัดเก็บ
31.ประกาศผู้ชนะพนักงานแผนที่ภาษี
32.ประกาศผู้ชนะพนักงานสังคมสงเคราะห์
33.ประกาศผู้ชนะแม่บ้านศูนย์เด็กเล็ก


  ++ ประกาศผู้ชนะ เมษายน 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน
2.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำพร้อมน้ำแข็งเทศกาลสงกรานต์
3.ประกาศผู้ชนะซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน รถกู้ภัย
5.ประกาศผู้ชนะไวนิลลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
6.ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจสุนัขและแมว
7.ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
8.ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
9.ประกาศจ้างทำอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
10.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
12.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานธุรการและสารบัญ (คลัง)
13.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานช่วยพัสดุ
14.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถน้ำ


  ++ ประกาศผู้ชนะ มีนาคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะรถโดยสารไม่ประจำทาง (2ชั้น)
2.ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถกระเช้า
3.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
4.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมฯ (กองช่าง)
5.ประกาศผู้ชนะไวนิลโครงการสัตย์ปลอดโรค
6.ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร,อุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค
7.ประกาศผู้ชนะจ้างอาหารอบรมโครงการสัตย์ปลอดโรค
8.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดสถานที่งานกินตาลครั้งที่ 14
9.ประกาศผู้ชนะไวนิลศูนย์วัฒนธรรมชุมชน
10.ประกาศผู้ชนะวัสดุสาธิผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
11.ประกาศผู้ชนะไวนิลงานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14
12.ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่งานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14
13.ประกาศผู้ชนะจ้างอาหารว่างงานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14
14.ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมชุมชน
15.ประกาศผู้ชนะประดับไฟโครงการศูนย์วัฒนธรรมชุมชน
16.ประกาศผู้ชนะให้เช่าชุดงานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14
17.ประกาศผู้ชนะซื้อกรวยจราจร
18.ประกาศผู้ชนะป้ายจราจรสามเหลี่ยม
19.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่รถน้ำ
20.ประกาศผู้ชนะออกแบบคู่มือและถ่ายเอกสาร


  ++ ประกาศผู้ชนะ กุมภาพันธ์ 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะไวนิลประชุมสภา สมัย 1
3.ประกาศผู้ชนะอาหารประชุมสภา สมัย1
4.ประกาศผู้ชนะไวนิลกีฬาด้านยาเสพติด
5.ประกาศผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์นักกีฬา
6.ประกาศผู้ชนะซื้อชุดกีฬา
8.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน (สนักปลัด)
9.ประกาศผู้ชนซื้อวัสดุะสำหรับการฝึกอบรม
10.ประกาศผู้ชนะปรับพื้นที่งานประชาสัมพันเทศการกินตาล
11.ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่งานประชาสัมพันเทศกาลกินตาน
12.ประกาศผู้ชนะไวนิลอบรมศึกษาดูงาน
13.ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือฝึกอบรม
14.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานขับรถน้ำ
15.ประกาศผู้ชนะจ้างแม่บ้าน
16.ประกาศผู้ชนะจ้างยาม
17.ประกาศผู้ชนะจ้างคนขับรถขยะ
18.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 1
19.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 2
20.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกขยะ 4
21.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 3
22.ประกาศผู้ชนะจ้างคนงานประชาสัมพัน
23.ประกาศผู้ชนะจ้างคนงานซ่อมไฟฟ้า 1
24.ประกาศผู้ชนะคนขับรถกระเข้า
25.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟฟ้า 2
26.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 1
27.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 2
28.ประกาศผู้ชนะแม่บ้านศูนย์เด็ก
29.ประกาศผู้ชนะคนงานสังคมสงเคราะห์
30.ประกาศผู้ชนะคนงานด้านสาธารณะสุข
31.ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานธุรการ
32.ประกาศผู้ชนะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
33.ประกาศผู้ชนะจ้างคนงานแผนที่ภาษี
34.ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม


  ++ ประกาศผู้ชนะ มกราคม 2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะไวนิลถวายสัตย์ปฏิญาณ
2.ประกาศผู้ชนะไวนิลประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส
3.ประกาศผู้ชนะอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก
4.ประกาศผู้ชนะหมีกเครื่องถ่ายเอกสาร
5.ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมฯ (กองคลัง)
6.ประกาศผู้ชนะซ่อมคอมฯ (กองช่าง)
7.ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมฯ (สำนักปลัด)
8.ประกาสผู้ชนะวัสดุคอมฯ (กองสวัสดิการ)
9.ประกาศผู้ชนะอาหารว่างพร้อมเครืองดื่ม
10.ประกาศผู้ชนะถ่ายะเอกสารแผนสี่ปี
11.ประกาศผู้ชนะซ่อมคอม (สนักปลัด)
12.ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงฯต่าง ๆกองช่าง


  ++ ประกาศผู้ชนะ ธันวาคม 2560
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะอาหารประชุมสภา
2.ประกาศผู้ชนะไวนิลประชุมสภา
3.ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
5.ประกาศผู้ชนะไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย
6.ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
7.ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
8.ประกาศผู้ชนะซ่อมรถกู้ภัย
9.ประกาศผู้ชนะชื้อธงรัชกาลที่ 10
10.ประกาศผู้ชนะป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ปีใหม่)


  ++ ประกาศผู้ชนะ พฤศจิกายน 2560
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะอาหารกลางวัน อบรมวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.ประกาศผู้ชนะซื้อดอกไม้ ธูป เทียน งานลอยกระทง
3.ประกาศผู้ชนะไวนิลประชุมสภา
4.ประกาศผู้ชนะอาหารประชุมสภา
5.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุรถบรรทุกขยะ
6.ประกาศผู้ชนะเครื่องจักรกลปรับพื้นลานกีฬา
7.ประกาศผู้ชนะไวนิลตลาดประชารัฐ
8.ประกาศผู้ชนะเครื่องจักรกลระบายน้ำท่วมขั้ง
9.ประกาศผู้ชนะไวนิลถวายสัตย์ปฏิญาณ
10.ประกาศผู้ชนะเวที เครื่องเสียง โครงการคลองสวยน้ำใส
11.ประกาศผู้ชนะไวนิล โครงการคลองสวยน้ำใน
12.ประกาศผู้ชนะเครื่องจักรกลขุดลอกคลองงิ้ว
13.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ ธ.ค.- ก.พ.
14.ประกาศผู้ชนะแม่บ้าน ธ.ค.-ก.พ.
15.ประกาศผู้ชนะยาม ธ.ค.- ก.พ.
16.ประกาศผู้ชนะคนงานขับรถบรรทุกขยะ ธ.ค.-ก.พ.
17.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 1 ธ.ค.-ก.พ.
18.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 2 ธ.ค.-ก.พ.
19.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 3 ธ.ค.-ก.พ.
20.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 4 ธ.ค.-ก.พ.
21.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำศูนย์ป้องกันฯ ธ.ค.-ก.พ.
22.ประกาศผู้ชนะผู้ปฏิบัติงานธุรการ
23.ประกาศผู้ชนะผู้ช่วยจัดเก็บรายได้
24.ประกาศผู้ชนะผู้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
25.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟฟ้า 1
26.ประกาศผู้ชนะคนงานขับรถกระเช้า
27.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมไฟฟ้า 2
28.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 1
29.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 2
30.ประกาศผู้ชนะแม่บ้านศูนย์ฯ
31.ประกาศผู้ชนะคนงานสังคมสงเคราะห์
32.ประกาศผู้ชนะผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ
33.ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ (ธง)
34.ประกาศผู้ชนะไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


  ++ ประกาศผู้ชนะ ตุลาคม 2560
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมางานป้องกัน ต.ค.
2.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้าน ต.ค.
3.ประกาศผู้ชนะผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ต.ค.
4.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย ต.ค.
5.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 1 ต.ค.
6.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 2 ต.ค.
7.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 3 ต.ค.
8.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถขยะ 4 ต.ค.
9.ปะกาศผู้ชนะคนงานทั่วไปเพือปฏิบัติงานธุรการ ต.ค.
10.ประกาศผู้ชนะคนงานทั่วไปปฏิบัติงานผู้ช่วยจัดเก็บ ต.ค.
11.ประกาศผู้ชนะคนงานทั่วไปงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 1 ต.ค.
12.ประกาศผู้ชนะคนงานขับรถกระเช้า ต.ค.
13.ประกาศผู้ชนะคนงานทั่วไปงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 2 ต.ค.
15.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ ต.ค.
16.ประกาศผู้ชนะคนงานทำความสะอาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ค.
17.ประกาศผู้ชนะงานสังคมสงเคราะห์ ต.ค.
18.ประกาศผู้ชนะคนงานด้านสาธารณะสุข ต.ค.
19.ประกาศผู้ชนะคนงานงานแผนที่ภาษี ต.ค.
20.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ ต.ค.
21.ประกาศผู้ชนะราคาหนังสือพิมพ์
22.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเครื่องจักรกล (แบ็คโฮ)
23.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อทรายถมและกระสอบพลาสติก
24.ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อดาวเรือง
25.ประกาศจัดซื้อทรายถม จำนวน 176 ลบ.ม.พร้อมกระสอบพลาสติก
26.ปรกาศผู้ชนะเครืองจักรกล หมู่ 10
27.ประกาศผู้ชนะซ่อมพนังดิน ป้องกันน้ำท่วม หมู่ 12
28. ประกาศผู้ชนะจ้างทำพวงมาลา 23 ต.ค.
29.ประกาศผู้ชนะอาหารเสริม(นม) เดือน พ.ย.
30.ประกาศผู้ชนะคนงานทั่วไปเพือปฏิบัติงานธุรการ พ.ย.
31.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกขยะ 1 พ.ย.
32.จ้างเหมาแม่บ้าน พ.ย.
33.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พ.ย.
35.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ 2 พ.ย.
36.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกขยะ 3 พ.ย.
37.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกขยะ 4 พ.ย.
38.ประกาศผู้ชนะผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ พ.ย.
39.ประกาศผู้ชนะคนงานสารธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ย.
40.ประกาศผู้ชนะคนงานสังคม สงเคราะห์ พ.ย.
41.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 1 พ.ย.
42.ประกาศผู้ชนะแม่บ้านศูนย์เด็กเล็ก พ.ย.
43.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 1 พ.ย.
44.ประกาศผู้ชนะคนงานสวนสาธารณะ 2 พ.ย.
45.ประกาศผู้ชนะคนงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2 พ.ย.
46.ประกาศผู้ชนะคนงานขับรถกระเช้า พ.ย.
47.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ พ.ย.
48.ประกาศผู้ชนะคนงานประจำศูนย์ป้องกันฯ พ.ย.


 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์
 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)