. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก แผนพัฒนาตำบล ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              
แผนพัฒนาตำบล
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินการ
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
 ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สายด่วนรัฐบาล 1111
ผลการดำเนินงาน

 รายงานทางการเงินของ อบต.
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานประจำปี
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA
 รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.

 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 แผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชำระภาษีป้าย
การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 การช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ออกใบอนุญาตที่จำหน่ายสะสมอาหาร
ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะอบต.เกยไชย .                           
สวัสดีครับ วันนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย                      


                         


                          

                                                       


         

           


    
     
คำสั่ง เรื่องการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


    
  
 


 หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                                                  
  
 


ข่าวทุกหมวดหมู่

ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน เปิดสอบ


.... .ใส่ใจสักนิด คนที่ท่านรัก.....ไม่ต้องจากไปด้วยไข้เลือดออก...เพียงท่านกำจัดลูกน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...
บริการแบบฟอร์มที่ใช้ใน อบต.เกยไชย


    แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
    แบบฟอร์มการร้องทุกข์  
    หนังสือแจ้งตอบรับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    บันทึกการขอใช้รถน้ำ  
    แจ้งความเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตตำบลเกยไชย  
    คำร้องขอติดตั้งประปา
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)   
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)
      กิจกรรม 
   
กิจกรรมโครงการต่างๆของ อบต.เกยไชย   
 
 
     
 
 
     

 
 
     หนังสือราชการของ สถ.
หนังสือราชการ ของ สถ.
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
บทความที่น่าสนใจ
พรบ.และประกาศเกี่ยวกับ
คู่มือประชาชน
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์บริการร่วม
   คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย 
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@gmail.com
   
เขียนข้อความร้องทุกข์ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)