หน้าหลัก ส่วนราชกา ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ประกาศ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ประชาสัมพันธ์                         
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         - ประกาศ 
         - รายงานการเงิน    
 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปีงบประมาณ 2564
 ข้อปฏิบัติในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ COVID-19

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง
 ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดชื้อจัดจ้าง
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศรับรองบัญชีจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2562
 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง "วัฒนธรรมร่วมสมัย ลอยกระทงเกยไชย ๒ สายน้ำ"
 ใบสมัครหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง "วัฒนธรรมร่วมสมัย ลอยกระทงเกยไชย ๒ สายน้ำ"
 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 ประกาศ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 หัวข้อ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 ประกาศเรื่อง การขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 ประกาศ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และขอประกาศหลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับสมัครคัดเลือกให้เป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการภายใน
 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่ง เรื่องการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย              
              
   
 

       

 

 

 
 
 
 
 
คลิ๊กเลือกสถานที่

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)